Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Volby do školské rady na období 2021-2024

Volby do školské rady na období 2021-2024

Vážení rodiče,

v souladu se zněním § 167, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji volbu členů Školské rady v ZŠ a MŠ Rudník.

Dne 23. 11. 2021 se bude  konat volba Školské rady 2021-2024 za zákonné zástupce. Z důvodu zhoršující se situace ohledně  COVID 19 a následných vládních opatření se budou konat třídní schůzky on-line, a proto zašlete prosím své hlasovací lístky po svých dětech dle informací v příloze.

Informace o způsobu volby ŠR, volební lístek 2021-24 ZŠ .

Školská rada:

  • je devítičlenná (třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci žáků)
  • funkční období je tři roky
  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Mgr. Alice Kuhn-Gaberová

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |