Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Školská rada

Školská rada

Zápisy z jednání školské rady:

Zápis o volbě Zákonných zástupců
Volební řád školské rady ZŠ a MŠ Rudník

Zápis ze školské rady ze dne 4. 1. 2022
Zápis ze školské rady ze dne 26. 4. 2022
Zápis ze školské rady ze dne 30. 8. 2022
Zápis ze školské rady ze dne 6. 12. 2022
Zápis ze školské rady ze dne 18. 4. 2023
Zápis ze školské rady ze dne 31. 8. 2023

Archiv zápisů z jednání školské rady zde

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vzniká v souvislosti s ustanovením § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

Pravomoci ŠR

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Složení ŠR

Výsledky voleb do školské rady od listopadu 2021:

za pedagogické pracovníky byli zvoleni:
Mgr. Hana Ježková, Bc. Renáta Šindelářová a Kateřina Kollárová, DiS.

za zákonné zástupce byli zvoleni:
Bc. Pavel Kaplan, Vladimír Holič a Barbora Havelková

za zřizovatele:
Lenka Kordová, DiS., Ing. Martina Jirásková, Lukáš Skalský

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |