Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Čeká nás 1. třída

Čeká nás 1. třída

 

Vážení zákonní zástupci, vážení rodiče,

níže uvádíme podrobné informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025. Kvalitní výuka, přívětivá atmosféra, krásné prostředí a nabídka volnočasových aktivit. To jsou atributy, které nabízí naše škola. Termín zápisu platí také pro cizince dle Lex Ukrajina.

Jak se k nám zapsat ve 3 krocích:

Registrace bude spuštěna 1. 4. 2024 v 8:00/ ukončena 14. 4. 2024 v 23.59

1) Vygenerujte žádost

Klikněte na odkaz Zapsat dítě do 1. třídy, nebo na obrázek „Online zápis do školy“ nad tímto textem a vyplňte formulář, který se Vám zobrazí!

  • osobní a kontaktní údaje Vašeho dítěte a Vaše + souhlas se zpracováním těchto údajů
  • na záložce „Dítě č. 2“ můžete případně pokračovat zápisem Vašeho dalšího dítěte (sourozence).

2) Registrujte si termín

Zvolte termín a čas zápisu a dokončete registraci.

3) Přijďte s prvňáčkem a dokumenty do školy

Na Vámi uvedený e-mail Vám přijde předvyplněná žádost o přijetí k povinné školní docházce ve formátu PDF a registrační číslo přidělené Vašemu dítěti. Žádost vytiskněte, podepište a vezměte s sebou v den zápisu do školy. Zároveň si připravte rodný list dítěte a Váš občanský průkaz.

  • budeme rádi, když do žádosti doplníte i údaje, které nebyly součástí elektronického formuláře (např. zdravotní stav dítěte a dovednosti, zda budete žádat o zařazení do školní družiny)

Pokud jste si při registraci nevybrali žádný z volných termínů, určitě nás kontaktujte na tel. č. 725 020 704 a přijďte 17. nebo 18. dubna v čase, na kterém se telefonicky domluvíme, do školy. Budeme se Vám rádi věnovat. S sebou vezměte vyplněnou Přihláška k zápisu do 1. třídy (PDF), rodný list dítěte a občanský průkaz.

Chci požádat o odklad školní docházky

1) Jsme rozhodnuti pro odklad

Klikněte na odkaz Žádost o odklad povinné školní docházky (PDF), vytiskněte si ji, vyplňte a podepsanou doručte ve dnech zápisu 17. a 18. 4., nebo nejpozději do 30. 4. 2024 do školy, a to včetně těchto příloh

  • ­­­­­­doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení,
  • doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Na základě těchto dokladů následně obdržíte rozhodnutí o odkladu.

Doručení žádosti a doporučujících posouzení můžete provést některým z následujících způsobů:

  • osobně v pracovní dny od 7.00 do 15.00 h,
  • datovou schránkou -> datová schránka školy: hj4m985
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) -> e-mail školy: zsrudnik@tiscali.cz
  • odesláním v obálce poštou na adresu školy: ZŠ a MŠ Rudník, Rudník 407, 543 72 Rudník

2) Nejsme si jisti odkladem

Postupujte podle návodu Jak se k nám zapsat ve 3 krocích. Ve formuláři uveďte, že žádáte o odklad povinné školní docházky -> zatržítko – Budeme pro dítě žádat odklad. Na Vámi uvedený e-mail Vám přijde předvyplněná žádost o odklad povinné školní docházky ve formátu pdf a registrační číslo přidělené Vašemu dítěti. V žádosti prosím doplňte místo trvalého pobytu, adresu pro doručování a své datum narození. Podepsanou žádost s sebou přineste v den zápisu do školy.

Často kladené otázky

Jaká jsou kritéria pro přijetí?

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2024/25 přijmeme všechny děti, jejichž zákonní zástupci splní zákonné podmínky přijetí. Kritéria pro přijímání žáků do prvních tříd stanovuje ředitel školy.  Přednostně jsou podle zákona k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, tzv. spádové oblasti. Ve školním roce 2024/2025 bude otevřena jedna 1. třída.

Jakého věku jsou zapisované děti?

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2024/25 jsou přijímány děti narozené do 31. 8. 2018. Zapsány musí být i děti, které měly odklad školní docházky (zákonní zástupci musí podat žádost o přijetí).

K plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2024/25 může být výjimečně přijato i dítě, které dosáhne 6. roku věku v době od září 2024 do konce června 2025, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období 1. 9. – 31. 12. 2018 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, které přiloží zákonný zástupce k žádosti.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období 1. 1. – 30. 6. 2019 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která přiloží zákonný zástupce k žádosti.

Jakou formou bude oznámeno rozhodnutí o přijetí?

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy a na webových stránkách školy: www.zsrudnik.cz. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 18. 5. 2024.

Registrační číslo bude přiděleno každému dítěti po podání žádosti o přijetí.

O přijetí každého dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou ale požádat o jeho vydání, popřípadě nahlédnout do spisu dítěte, a to dne 15. 5. 2024 v době od 8.00 do 10.00 hodin, v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Jak je nakládáno s osobními údaji?

V případě přijetí Vašeho dítěte budou osobní údaje přesunuty do matriky školy, a to po dobu plnění povinné školní docházky Vašeho dítěte na naší škole, pokud platná legislativa nestanoví jinak. V případě nepřijetí nebo odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení zápisu do 1. tříd vymazány.

Potřebuji kontaktní údaje školy

Datová schránka:  hj4m985
E-mail:  zsrudnik@tiscali.cz
Telefon: 499 440 121, 725 020 704
Adresa: ZŠ a MŠ Rudník, Rudník 407, 543 72  Rudník

Máte jiné dotazy? Neváhejte nás kontaktovat

V případě dalších dotazů týkajících se samotného zápisu kontaktujte ředitelku Mgr. Alici Kuhn-Gaberovou na e-mail: kuhngaberova.alice@zsrudnik.cz, ve zprávě případně uveďte své telefonní číslo, aby Vás mohla telefonicky kontaktovat a informovat.

V případě dotazů týkajících se online přihlášení prosím kontaktujte pana učitele Mgr. Tomáše Ulmana na e-mail: ulman.tomas@zsrudnik.cz, ve zprávě uveďte své telefonní číslo.

Čeká vaše dítě první třída? Přečtěte si pár rad, jak si nástup do školy usnadnit
Některé dítě se nemůže dočkat, někomu se moc nechce a některé děti se možná i bojí. Je to velká změna nejen pro samotné dítě, které bude muset být více samostatné, ale samozřejmě se změní i režim celé rodiny.

 

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |