Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Volby do školské rady

Volby do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady ZŠ a MŠ Rudník
na funkční období 2012 – 2015

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Rudník, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady, kterými budou voleni členové školské rady za zákonné zástupce žáků event. zletilé žáky a za pedagogické pracovníky. Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady.

Průběh voleb zajišťuje přípravný výbor ve složení: Mgr. V. Tremer, Ing. P. Holubka, Mgr. M. Šilarová, Mgr. L. Dvořáková. Podání návrhů na kandidáty za zákonné zástupce a pedagogické pracovníky je možné do 31. 10. vyplněním přihlášky nebo oznámením přípravnému výboru.
Datum konání voleb: ve středu 14. 11. 2012 v době třídních schůzek
Místo konání voleb: ZŠ a MŠ Rudník

Složení školské rady:
Školská rada má 9 členů. 3 členy školské rady volí zákonní zástupci žáků a zletilí žáci, 3 členy pedagogičtí pracovníci a 3 členy jmenuje zřizovatel. Funkční období rady je 3 roky.

Školská rada:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
c) schvaluje školní řád
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozborům hospodaření a
navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
g) projednává inspekční zprávy ČŠI
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

i) podává návrh na odvolání ředitele

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |