Školská rada

Zápisy z jednání školské rady:

Zápis 7.6.2018 ze zasedání ŠR

Zápis 29.1.2018
Zápis 23.11.2017 ŠR
Zápis 31.8.2017 ŠR

Zápis 17.5.2017
Zápis 12.12.2016 ŠR
Zápis 29.8.2016

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vzniká v souvislosti s ustanovením § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

Pravomoci ŠR

–      vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování
–      schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
–      schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
–      schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních
školách
–      podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
–      projednává inspekční zprávy České školní inspekce
–      podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Složení ŠR

Výsledky voleb do školské rady od listopadu 2015:

za pedagogické pracovníky byli zvoleni:
Mgr. Marcela Pavlíková, Jana Levínská a Ing. Petr Holubka

za zákonné zástupce byli zvoleni:
Bc. Pavel Kaplan, Martina Koucká, Markéta Sládková

za zřizovatele:
Lenka Kordová, DiS., Ing. Martina Poláková, Lukáš Skalský

předsedou byl zvolen: Bc. Pavel Kaplan

Comments are closed.