Aktuality

Listopad

19.11. Třídní schůzky – 15:00 – 17:00 h

____________________________________________

Vánoční setkání

 • ten, kdo má zájem o stánek, tedy o svůj vlastní prodej na vánočním setkání, prosím, aby se domluvil osobně v ZŠ nebo po emailu s p. Bábikovou (Rynešovou), která sídlí ve sborovně I. stupně.
 • email: vera.rynesova@seznam.cz

________________________________________________________

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY NA OBDOBÍ 2018-2021

Vážení rodiče,

v souladu se zněním § 167, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji volbu členů Školské rady. Volební akt proběhne formou tajného hlasování o navržených kandidátech na zástupce zákonných zástupců žáků dne 19. 11. 2018 od 15:00 do 17:00 h ve vestibulu ZŠ v rámci třídních schůzek.

Kandidáty se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců školy a jejich návrhy lze podávat předsedovi volební komise prostřednictvím třídních učitelů, či přímo vedení školy, nejpozději do 2. 11. 2018.

Školská rada:

 • je devítičlenná (třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci žáků)
 • funkční období je tři roky
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Mgr. Alice Kuhn-Gaberová

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.

Comments are closed.