Aktuality

Říjen

17. 10. – Praha – výstava ke „stoletému výročí“ (II. stupeň)

________________________________________________________

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY NA OBDOBÍ 2018-2021

Vážení rodiče,

v souladu se zněním § 167, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji volbu členů Školské rady. Volební akt proběhne formou tajného hlasování o navržených kandidátech na zástupce zákonných zástupců žáků dne 19. 11. 2018 od 15:00 do 17:00 h ve vestibulu ZŠ v rámci třídních schůzek.

Kandidáty se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců školy a jejich návrhy lze podávat předsedovi volební komise prostřednictvím třídních učitelů, či přímo vedení školy, nejpozději do 2. 11. 2018.

Školská rada:

  • je devítičlenná (třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci žáků)
  • funkční období je tři roky
  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Mgr. Alice Kuhn-Gaberová

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.

Comments are closed.